Services offered by Northdale Hospital

X-Ray / Ultrasound Department

Radiographer in charge – Mrs. R. Bedford

This department offers a 24-hour service. However, it operates with a full complement of staff only between 07h30 and 16h30, after which limited staff member runs the department. Patients are attended to as they come.

The following services are offered:

  X-Ray
 • General radiography
 • Minor surgery / medical cases
  • Ultrasound
 • General ultrasound, i.e., abdomen (liver, kidneys, pancreas, etc.)
 • Obstetrics (pregnant mothers) and gynecological ultrasounds.

 • Dental Clinic

  Doctor in charge – Dr Ramphal

  The Dental Clinic is open Mondays to Fridays between 13h30 and 14h00. Patients will not be seen between 12h30 and 13h00, and between 15h30 and 16h00 because of infection control procedures that must be undertaken at these times.

  The following services are offered:

 • Consultation for oral health related conditions, e.g., pain, swelling, bleeding, etc.
 • Oral surgical procedures, including extractions.
 • Prophylactic procedures, i.e., scaling and polishing, and oral health instructions (by appointment).
 • Filling of dental cavities (by appointment).
 • Intra-oral (inside the mouth) and extra-oral (outside the mouth) x-rays.
 • Referrals to the maxillo-facial department at Grey’s – Clinic on Friday morning 8 – 12 by appointment.
 • The staff in this clinic also provide services in other clinics and hospitals (mainly, consultations and extractions), e.g., East Street Clinic, Grey’s hospital, Townhill hospital, Gomane Clinic, Howick Clinic and Umgeni Midlands hospital. During these visits to other institutions staff are reduced at the Dental Clinic.

  Visit your dentist regularly because your oral condition might be a symptom of something more serious.


  Emazinyweni

  UDokotela ophethe – Dkt. Ramphal

  Emazinyweni kuvulwa ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu kusukela ngo 08h00 ekuseni kuya ku 16h00 ntambama. Kodwa ke iziguli azibonwa phakathi kuka 13h30 no 14h00, naphakathi kuka 15h30 no 16h00 ngenxa yokuthi kusuke kugezwa amathuluzi asetshenziswa ezigulini ngalesi sikhathi.

  Yilolu usizo olutholakalayo:

 • Usizo ngezinkinga ezihlangene nomlomo, e.g., ubuhlungu, ukuvuvukala, ukopha, etc.
 • Okumayelana nokuhlinzwa emlonyeni, okuhlanganisa nokukhipha amazinyo.
 • Ukugeza nokucwebezelisa amazinyo, kanye nokwelulekwa ngokugcina umlomo uhlanzekile .
 • Ukugcwaliswa kwezimbobo emazinyweni.
 • Ukukhishwa kwezimpande emazinyweni ahlupha ngobuhlungu (amazinyo angaphambili kuphela).
 • Ukuthathwa kwezithombe ze x-ray ngaphakathi nangaphandle komlomo.
 • Iziguli ezinezinkinga ezinkulu ezingalashwa kulesibhedlela zidluliselwa esibhedlela sase Grey’s - leli-Clinic linikeza usizo ngoLweziHlanu phakathi kuka 08h00 kuya ku12h00.
 • Abasebenzi basemazinyweni kulesisibhedlela babuye baye kweminye imitholampilo nezibhedlela ukuyolekelela khona, njengase East Street Clinic, Grey’s hospital, Townhill hospital, Gomane Clinic, Howick Clinic and Umgeni Midlands hospital. Ngakho ke, uma bengekho izinto zihamba kancane lapha eNorthdale. Niyacelwa ukuba nibe nesineke uma lokhu kwenzeka.

  Vakashela udokotela wamazinyo njalo ngoba inkinga yakho yamazinyo ingaba inkomba yenye inkinga enkulu onayo empilweni.


  The Eye Clinic

  Sister in charge – Sr A. Reddy/Nurse I. Govender

  Here are a few things to note about the Eye Clinic here at the Hospital:

 • Patients are seen by appointment only. It is very important to keep your appointment and make sure you come on time on the day of the appointment (you must be at the Clinic door at 06h30 as the doctor starts seeing patients at 07h00). If you miss your appointment it will take you months before you can see the doctor again.
 • Emergencies will be seen immediately. The fact that the Eye Clinic operates by appointment does not mean that if you have an urgent problem that the doctor cannot see you immediately. Please feel free to call at the Clinic if you have an emergency.
 • The consulting doctor sees patients on Mondays and Wednesday. If you have an emergency you must go to the Casualty Department where you will be assessed by a doctor and given priority for the next time the doctor is in the Clinic.
 • Injuries on duty will not be seen at the Eye Clinic. Because injuries on duty are covered by employers’ insurances, these will be seen at public health care institutions and should go to private institutions.
 • If you are transferred to another eye clinic (e.g., Grey’s, Edendale), you must provide your own transport.
 • Please feel free to speak to the nurses in the Eye Clinic if you have any queries.

  Eye Clinic operating times:
  Mondays to Fridays
  07h00 to 16h00


  Ante-Natal/Gynaecology Clinic

  Sister in charge – N. Lukhozi

  This Clinic operates from Mondays to Fridays between 07h00 and 16h00 and offers four (4) main services, i.e., Ante-natal, Gynaecology, Termination of Pregnancy, Post-natal and Family Planning

  The Ante-Natal Clinic

  This clinic will only deal with patients referred from primary health care clinics. The following services are offered to pregnant mothers:

 • Blood tests, e.g., full blood count.
 • Ultrasounds where necessary.
 • Referrals to a doctor for assessments.
 • Other investigations, e.g., blood pressure testing, urine testing, weighing of patients, etc.
 • Pepspe.
 • Gyneacology Clinic

  This clinic will also only deal with patients referred from primary health care clinics. Cases that cannot be managed at Northdale hospital will be referred to a higher level

  This clinic offers the following services: Blood pressure tests, urine tests, etc. where necessary.

 • Blood pressure tests, urine tests, etc. where necessary.
 • Full gynaecological examination by the doctor, which may include a pap smear, vaginal swab, gynaecology ultrasound, etc.
 • Termination of pregnancy (TOP)

  Patients who request to terminate pregnancies must make a card/file from the clerks. Once this is done, patients will be screened to determine whether the term of their pregnancy allows for a termination.

 • Pregnancies of up to twelve (12) weeks will be assessed by a qualified Sister and the procedure for TOP will be followed.
 • Pregnancies above twelve (12) weeks will be referred to a doctor for assessment and opinion.

 • Post-Natal Clinic

  This clinic takes care of after-birth problems experienced six (6) weeks after delivery, e.g.

 • The removal of embedded sutures (normal suture removals will be done at a local clinic)
 • Treatment of septic caesarean section wounds

 • Umtholampilo wabesimame USista ophethe – N. Lukhozi

  Umtholampilo wabesimame uvulwa kusukela ngoMsombuluko kuze kube uLwesihlanu kusukela ngo 07h00 ekuseni kuya ku 16h00 ntambama. Lomtholampilo usiza abesimame abakhulelwe, abanezinkinga zesinye, abacela ukukhishwa kwezisu, nalabo asebetetile abanezinkinga, uphinde usize ngohlelo lokuhlela umndeni

  Usizo LwaBakhulelwe

  Omame abakhulelwe kufanele baqale emitholampilo eseduze nabo lapho bezonikwa khona izincwadi zokuza esibhedlela uma kunesidingo. Yilolu usizo olutholakalayo:

 • Ukuhlolwa kwegazi.
 • Uma kunesidingo umame uyiswa emafutheni ukuyohlola umntwana.
 • Uma kunesidingo umame udluliselwa kudokotela ukuyohlolwa.
 • Okunye okuhlolwayo: ukuhlolwa kwepresha yegazi (blood pressure testing), ukuhlolwa komchamo, ukukalwa kwesisindo, nokunye.
 • Ukuhlolelwa umdlavuza wesibeletho.
 • Esinyeni

  Nalomtholampilo usiza kuphela omame abaqale emitholampilo eseduze nabo base benikwa incwadi yokuza esibhedlela. Uma isibhedlela singakwazi ukusiza umame ngenkinga anayo, umame udluliselwa esibhedlela esikhulu. Yilolu usizo olutholakalayo:

 • Ukuhlolwa kwepresha yegazi (blood pressure testing), ukuhlolwa komchamo uma kunesidingo.
 • Ukuxilongwa okugcwele udokotela, okungabala i-pap smear, ukuhlolwa kwamagciwane ngendlela ye-vaginal swab, ukuyiswa emafutheni ukuyohlola isinye nokunye.
 • Ukuqedwa Kwezisu

  Omame abacela ukuqeda ukukhulelwa kufanele baqale bayohlolwa kwidiphathimenti yasesinyeni. Uma lokhu sekwenziwe, umame uyahlolwa ukuthi isikhathi sisavuma yini ukuthi aqede ukukhulelwa.

 • Uma umame ekhulelwe isikhathi esingaphansi kwamasonto ayishumi nambili (12) uhlolwa uSista bese siyaqedwa isisu.
 • Uma umame esekhulelwe isikhathi esingaphezu kwamasonto ayishumi nambili udluliselwa kudokotela.
 • Usizo Lwalabo Asebetetile

  Omama okunesikhathi esingaphansi kwamasonto ayisithupha (6) betetile basizwa ngalokhu:

 • Ukukhishwa kwezitishi ezijulile (izitishi ezijwayelekile zikhishwa emtholampilo oseduze nawe).
 • Ukulashwa kwemithungo yokuteta esesiswini esingenwe amagciwane

 • Paediatric Outpatients Department

  POPD opens at 07h00 to 16h00 Monday to Friday and is closed Weekends and Public Holidays.

  It is a referral department for:

 • Local clinics
 • 4 Local Hospitals
 • District health clinics
 • 2 CHC
 • Northdale Gateway Clinic
 • Rural mobile clinic services
 • Private Doctors
 • Northdale Hospital Casualty department
 • POPD caters to patient’s birth to 12 years of age with medical conditions who have been referred by the above institutions.

  Services Offered are:

 • Treatment of medical ailments
 • Immunization programme
 • Family Planning
 • Assessment for Tuberculosis
 • HIV testing and treatment
 • Health Education
 • Growth monitoring
 • Deworming
 • Vitamin A
 • Referrals are done to social worker, psychologist, physiotherapy, dietician, circumcision, audiology, ophthalmology, occupational therapy, speech, learning disorder clinic, orthopedic clinic surgical out patient, SASSA, Crisis Centre, District Surgeon and to specialist clinics in tertiary hospitals.

  POPD has a staff complement of an Operational Manager, 2 Professional nurses 1 enrolled Nurse and 3 doctors.

  Parents are encouraged to bring the Road to Health Booklet at all times when attending the clinic.

  Breast feeding is encouraged therefore bottles and dummies are not permitted in the clinic. If a child is not breastfed cup feeding is the alternative to breast feeding.


  Physiotherapy Department

  Manager : Mvuselelo Mkhize

  Contact Number : 033 397 6448

  Physiotherapy Always aims to prevent problems by creating awareness of risk factors and by education relating to posture and ergonomics. We also aim improve quality of life in acute and chronic conditions by means of various techniques which includes exercises and modalities.

  Services Offered:

 • Wards-in patients, out patients, outreach-clinics, step down facility and home visits.
 • Once last Friday of a month wheelchair repairs done in the department.
 • Third Thursday every month othortist services are offered in the department.
 • Intensive care unit and high care- acute and chronic.
 • Thoracic and pulmonary conditions e.g. Asthma, Bronchitis and Pneumonia etc.
 • Orthopedics conditions e.g. Fractures sprain etc.
 • Paediatrics condition e.g. cerebral palsy Erbs palsy.
 • Geriatrics all elderly patients.
 • Sport injuries e.g. muscle tear or sprain, tendon or Ligament injuries.
 • Burns and plastic surgical conditions e.g. pre and post skin graft.
 • Gynecology and obstetrics ante and post-natal.
 • Trauma- traumatic brain injuries and multiple injuries.

 • Speech Therapy

  Speech Therapy Operating Times

  Monday, Wednesday and Friday- 07:15am- 16:00pm and Lunch - 13:00pm-13:45pm

  *Speech Therapy services are not available on the second Friday and last two Wednesdays of every month*

  Speech Therapy always aims to prevent, assess, diagnose and treat speech and language, social communication, cognitive-communication and swallowing disorders in adults and children.

  Services Offered

 • Evaluate and diagnose speech, language, communication and swallowing disorders
 • Treat speech, language, communication and swallowing disorders
 • Provide training and education to family members, caregivers and/or other professionals
 • Work collaboratively with other disciplines
 • Provide in-patient and out-patient care
 • Populations serviced:
  • Paediatrics: Developmental Delays, Fluency difficulties, Articulation difficulties.
  • Special populations: Downs syndrome, Cerebral Palsy, Autism Spectrum Disorder.
  • Geriatric: Cerebrovascular Accident (CVA), Traumatic Brain Injury, etc.
  • Dysphagia: Swallowing difficulties in paediatric and adult.
 • Occupational Therapy

  Occupational Therapy operating times

  Monday to Friday- 07:15am- 16:00pm and Lunch - 13:00pm-13:45pm

  Occupational Therapy services aim to assess adult and paediatric patients with varying disabilities, to enable maximum independence in everyday life activities, and improve general quality of life. Occupational Therapists use a holistic approach to assess how physical, psychological and contextual domains affect a person’s overall functioning.

  Services Offered

 • Comprehensive assessment of individual patients through detailed background interviews, physical and psychosocial assessments.
 • Treatment of different disabilities using functional everyday tasks, adapting methods of everyday activity execution or modifying the environment in which patient performs everyday life activities.
 • Splinting of patients at risk of further injury or secondary complications associated with their diagnosis or condition.
 • Providing assessment reports regarding a patients functional capacity for purposes of therapy progress, return to work and school readiness.
 • Provide training and education to family members, caregivers and/or other professionals
 • Work collaboratively with other disciplines
 • Provide in-patient and out-patient care
 • Populations serviced:
  • Paediatrics: Developmental Delays and learning disability
  • Special populations: Downs syndrome, Cerebral Palsy, Autism Spectrum Disorder
  • Neurological conditions: CVA, spinal cord injury
  • Musculoskeletal conditions: Fractures, burns, tendon injuries
 • Thembalethu Wellness Clinic

  Sister in charge – Sister Prag

  Thembalethu Wellness Clinic (TWC) provides HIV/AIDS, STIs and TB (HAST) services to the community living in the Northdale Hospital catchment area and those under its Primary health clinics drainage area. The clinic operates Mondays to Fridays from 07h00 to 16h00 and is staffed by 3 doctors, 3 counsellors, 6 nurses, 2 phlebotomists and 3 data capturers and is supported by services of the hospital dieticians and social workers.

  Patients who are tested HIV positive are enrolled into the antiretroviral therapy ART-programme via the Nerve Centre at Northdale hospital and linked to Care at TWC or to their local facility accordingly. TB/ HIV co-infected children, adolescents and adults patients are all seen at TWC

  TWC is a clinic that promotes the Universal test and treat (UTT) programme, the 90-90-90 strategy, the adolescents and youth friendly services (AYFS) principles, the tuberculosis preventative therapy (TPT) program, family planning, cervical cancer screening and all others HAST programmes as promulgated in the national treatment guidelines.

  AFYS are provided daily by trained counsellors and nurses. However, the adolescent and youth club activities at TWC are scheduled weekly on Fridays with the active participation of supporting NGO’s and the Social worker Department at the designated youth club space.

  A dedicated multidisciplinary team MDT-clinic is held twice a month as a specialized problem oriented clinic which discusses only patients on a booked appointment basis.

  As a hospital based HAST clinic we provide support to all clinics under Northdale Hospital catchment area and receive their up referrals cases.

  All stable ART patients on treatment at TWC are afforded the opportunity to collect their chronic medication at our hospital pharmacy or at any of the following services and pick-up-points:

  1. CCMDD programme.
  2. Spaced and fast lane strategy.
  3. Adherence clubs or.
  4. Transferred back to their local clinic.

  Doctors and NIMART trained nurses attend to patients every day from 8:00 to 16:00. Consultations start after the morning hand over and doctors teaching meeting on Tuesdays and Wednesday; however patients are encouraged to adhere to their appointments date to ensure that quality services are delivered all the time.

  The Primary Health Care Clinic (PHC)

  The Primary Health Care Clinic is there to help patients with common illness like the flu, headache, stomach trouble, etc. Patients can be treated and given medication at PHC without the outpatient file, which means no waiting in queues at the Outpatients Department. The nurses are qualified to make proper assessments of minor illnesses and dispense the right medication for you. The next time you’re in the Hospital for a minor ailment, just go straight to PHC.

   PHC Operating times :

 • Monday – Sunday (7 days a week)
 • 07h00 to 16h00

 • Umtholampilo esibhedlela(Primary Health Care)

  Umtholampilo esibhedlela (Primary Health Care) Uma uphethwe ukugula okujwayelekile okufana nomkhuhlane, ikhanda, isisu, nokunye, ungathola ukulashwa ePrimary Health Care (PHC – umtholampilo wasesibhedlela) ngaphandle kokulanda ifayela lakho komabhalane. Yebo, ungangena esibhedlela uqonde ngqo ePHC lapho uzobonwa khona oNesi bese bekunika imithi yokuqeda lokho kugula okukuphethe. AWUDINGI UKULANDA IFAYELA LAKHO KOMABHALANE NOMA UBONE UDOKOTELA! Onesi banalo ulwazi nobuhlakani bokuhlola izifo ezincane bese bekunika imithi – uma udinga ukubona udokotela bayokudlulisela kuyena. Uma uphinda uza esibhedlela uphethwe ukugula okuncane, vele uye ngqo ePHC.

  Kuvulwa zonke izinsuku kusuka ngoMsombuluko kuze kube yiSonto.

  Kusukela ngo 07h00 ekuseni kuya ku 16h00 ntambama  Quick Links

  This page last edited on 13 May, 2019

  The materials on this website may be copied for non-commercial use as long as our copyright notice and website address are included.

  Copyright 2014 - All Rights Reserved - KwaZulu-Natal Department of Health

  Disclaimer Website by KZN Department of Health