Make Me Look Like A Hospital Project

The Make Me Look Like A Hospital Project (MMLLH) was initiated by the MEC for Health, Dr Sibongiseni Dhlomo. This project emanates from the National Core Standards (NCS) which was developed by the National Department of Health.

The NCS are used to assess and measure the quality of health care services that is provided to the citizens of South Africa. These standards form the basis of a process that appraises the performance of the health establishment against a uniform set of expectations of what constitutes quality health care delivery.

There are seven domains in the National Core Standards namely:

Patients Rights

This priority area aims to ensure that patients are treated in a caring and respectful manner by staff with the appropriate values and attitudes. This includes courtesy, empathy and tolerance by facility personnel taking into consideration the Batho Pele principles. It is also important that care is provided in a way that maximizes patient privacy. This area also covers vulnerable patients such as the mentally ill, the frail and the aged.

Patient Safety

Patient care and safety are very crucial in health care service delivery. All health facilities/establishments are expected to have a clear structured approach managing clinical risks. Clinical management needs to ensure that there are specific safety protocols in place for high risk groups of patients. The facility’s evidence must show that adverse events are identified and promptly responded to, to reduce patient harm and suffering

Clinical Support

This domain includes the management and support to clinical care through the timely and efficient provision of medicines, diagnostic and other clinical support services; and suitable medical technology.

Public Health

Covers the active collaboration between facilities (both hospitals and PHC facilities) and relevant healthcare and other organisations and providers and with local communities to ensure an integrated and effective health care system for the catchment population, and the active contribution of all role-players in preventing illness and ensuring effective care and rehabilitation.

Leadership and Governance

Covers the strategic direction provided by senior management, through proactive leadership, planning and risk management, supported by the structures of corporate governance and oversight of hierarchical support structures and includes the strategic functions of communication and quality improvement.

Operational Management

Covers the responsibilities required on a day-to-day basis to support and ensure the delivery of safe and effective patient care, including management of human resources, finances, assets and consumables, and of information and records

Facilities and Infrastructure

This covers the requirements for clean, safe and secure physical infrastructure (buildings, plant and machinery, equipment) and hotel services, including the safe disposal of waste, that are functional and well-managed.


The MMLLH is based on the 4 domains within the NCS, i.e. Patients Rights, Patient Safety, Clinical Support, Facilities and Infrastructure. The MEC for Health identified 12 hospitals (1 hospital from each district and 2 from Umgungundlovu) which were piloted on the MMLLH project).  The 12 hospitals are:

A significant improvement has been seen in the institutions that are part of MMLLH project. The improvement has been noticed mainly on:

  • Cleanliness of the environment
  • Health care providers treating patients with dignity.
  • All these facilities are now clearly marked, which assist the patients in easily finding their way in an institution.
  • Health facilities have hand washing requirements which is critical in basic hygiene.
  • Availability of medications to all patients visiting the health facilities is promoted

The idea is that all hospitals be incorporated into the MMLLH project as this will ensure delivery of optimal health care to all citizens of KwaZulu Natal.Umklamo I- Make Me Look Like A Hospital

UMnyango wezeMpilo uyaqhubeka nezinhlelo zokuqinisekisa ukuthi isizwe ikakhulu umphakathi waKwaZulu-Natali uthola izidingo nosizo oluseqophelweni eliphezulu ezikhungweni zeZempilo.

UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natali, uDkt. uSibongiseni Dhlomo, usungule umklamo i- Make Me Look Like A Hospital (Ngenze Ngibukeke Njengesibhedlela) (MMLLH). Lo mklamo usukela eMigomeni Engumongo Kazwelonke eyakhiwa uMnyango wezeMpilo kaZwelonke.

IMigomo Engumongo Kazwelonke isetshenziselwa ukuhlola nokukala iqophelo lemisebenzi yezempilo enikezelwa kubantu baseNingizimu Afrika. Le migomo yiyona eyakha isisekelo sohlelo oluhlola ukuthi kuhamba kanjani ukusebenza kwezikhungo zezempilo uma kuqhathaniswa nalokho okulindelekile ekunikezelweni kwezidingo zezempilo okuseqophelweni eliphezulu.

Ngaphansi kweMigomo Engumongo kaZwelonke kunale minxa eyisikhombisa elandelayo:

Amalungelo Eziguli

Lo munxa oseqhulwini kuhloswe ngawo ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi basezikhungweni zezempilo baphatha iziguli ngendlela enenhlonipho nehambisana nokuzazisa kanye nomoya ofanele. Lokhu kufaka ukuba nesineke, ukuba nozwelo kanye nokubekezela kwabasebenzi ngokulandela imigomo ye-Batho Pele. Kubalulekile futhi ukuba kuhlonishwe izimfihlo zesiguli ngesikhathi sinikezwa usizo lwezempilo. Lo munxa uphinda ubhekelele neziguli ezisengcupheni njengalezo ezigula ngokwengqondo, ababuthaka kanye nasebekhulile.

Ukuphepha Kweziguli

Ukunakekeleka nokuphepha kweziguli kubaluleke kakhulu ekunikezelweni kwezidingo zezempilo. Kulindeleke ukuba zonke izikhungo zezempilo zibe nendlela ehleleke ngokucacile yokubhekana nezingozi zezokwelapha. Ukulawulwa kwezokwelapha kumele kuqinisekise ukuthi kunemithetho eqondile yezokuphepha elandelwayo eqondene neziguli ezisengcupheni. Ubufakazi besikhungo kumele kuveze ukuthi izehlakalo ezinobungozi zihlonzwa kusenesikhathi bese kubhekwana nazo ngokushesha ukuze kunqandwe ukulimala nokuphatheka kabi kweziguli.

Ukwesekwa kwezokwelapha

Lo munxa ufaka ukulawulwa nokwesekwa kwezokunakekela kwezokwelapha ngokuhlinzeka ngemithi yokwelapha, ngemisebenzi yokuxilonga kanye neminye yokwesekwa kwezokwelapha ngesikhathi nangempumelelo; nobuchwepheshe obufanele kwezemithi yokwelapha.

Ezempilo Yomphakathi

Lo munxa uphathelene nokubambisana phakathi kwezikhungo zezempilo (izibhedlela nemitholampilo), izinhlangano ezinakekela ngezempilo, ezinye izinhlangano ngokunjalo nabahlinzeki bezempilo kanye nemiphakathi eyakhele lezi zikhungo ukuqinisekisa uhlelo lwezempilo oludidiyelwe nolusebenza kahle oluqondiswe emiphakathini ngokunjalo nokuqinisekisa ukuthi bonke ababambiqhaza baphonsa itshe esivivaneni ekuvikeleni izifo kanye nokuqinisekisa ukunakekeleka nokululama okuyimpumelelo.

Ubuholi Nokubusa

Lo munxa uphathelene nomhlahlandlela wamasu okusebenza oklanywa abaphathi abaphezulu ngobuholi obubonakalayo, ngokuhlela kanye nokukwazi ukulawula izimo eziyingcuphe, ngokulekelelwa yizinhlaka zokubusa ngokubambisana kanye nokuqashelwa kwezinhlaka zokwelekelela ekuphatheni okufaka phakathi amasu ezokuxhumana kanye nokwenziwa ngcono kweqophelo lomsebenzi.

Ukulawulwa Komsebenzi

Kuphathelene nemisebenzi okumele yenziwe nsuku zonke ukweseka nokuqinisekisa
ukunikezelwa kosizo lwezempilo oluphephile noluyimpumelelo kwabagulayo, okufaka ukuphathwa kwabasebenzi, ukuphathwa kwezimali, ukuphathwa kwempahla nokudliwayo, ukugcinwa kwemininingwane kanye namabhuku.

Izikhungo neNgqalasizinda

Lokhu kuphathelene nezidingo zengqalasizinda ehlanzekile, ephephile nevikelekile (izakhiwo, imishini emikhulu kanye nemishini ejwayelekile, izinto zokusebenza) kanye nemisebenzi ephathelene nendawo yokuhlala, kufaka nokulahlwa kwemfucuza ngendlela ephephile.

Lomklamo we- MMLLH wakhelwe phezu kweminxa emine yeMigomo Engumongo kaZwelonke okuyilena: Amalungelo Eziguli, Ukuphepha Kweziguli, Ukwesekwa kwezokwelapha, Izikhungo Nengqalasizinda. UNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natali wahlonza izibhedlela eziyi-12 (Isibhedlela esisodwa esifundeni ngasinye nezimbili eMgungundlovu) okwahlolwa ngazo lo mklamo we- MMLLH.

Mkhulu umehluko obonakele ezikhungweni eziyingxenye yomklamo we- MMLLH. Ukwenza ngcono kubonakele ikakhulu kulokhu:

  • Inhlanzeko yezikhungo
  • Ukunakekelwa ngesizotha kweziguli ngabasebenzi bezempilo.
  • Zonke lezi zikhungo sezinezimpawu ezibonakalayo, okuyinto esiza kakhulu iziguli ukuba zithole kalula lapho ziya khona ngaphakathi esikhungweni.
  • Zonke lezizikhungo zinezindawo zokuhlamba izandla nokuyinto ebaluleke kakhulu kwezenhlanzeko nokuvimbela izifo.
  • Lenyukile izinga lokutholakala kwemithi yokwelapha edingwa yiziguli ezihambela izikhungo zezempilo.

Inhloso kaNgqongqoshe noMnyango wezeMpilo ukuba zonke izibhedlela zifakwe ngaphansi kohlelo lomklamo we- MMLLH njengoba phela lokhu kuyoqinisekisa ukuthi zonke izakhamuzi zaKwaZulu-Natali zithola izidingo zezempilo ngendlela efanele.

Siyanxusa kuzozonke izakhamuzi ukuthi uma zivakashela noma isiphi isikhungo sethu safika sangaphatheka kahle sixhumane noMxhumanisi wesikhungo (PRO), noma umphathi wesibhedlela (CEO). Ungashayela futhi nakulenombolo - 0800 005 133.

Umbhali: Ms Khanyi Ndlovu, 9 December 2010

Quick Links

This page last edited on 26 November, 2019

The materials on this website may be copied for non-commercial use as long as our copyright notice and website address are included.

Copyright 2014 - All Rights Reserved - KwaZulu-Natal Department of Health

Disclaimer Website by KZN Department of Health