Services Offered at eDumbe CHC

 • Family planning
 • Immunisation
 • Antenatal Care
 • HIV Testing Services (HTS)
 • Mental Health Care
 • Radiology Services
 • Laboratory Services
 • Dental Services
 • Mortuary services
 • Physiotheraphy Services
 • Dietetics Services
 • Social Worker Services
 • HAST unite
 • Mobile Services

 • Ukuhlela umndeni
 • Ukugonywa
 • Ukunakekelwa kwabakhulelwe
 • Amasevisi Okuhlola
 • Ukunakekelwa Kwempilo Yengqondo
 • Esithombeni
 • Abacwaningi
 • Emazinyweni
 • Indawo yokugcina abashonile
 • Izinsizakalo zokuvivinya komzimba
 • Abalulekwa ngomsoco wokudla
 • Izinsizakalo zosonhlalakahle
 • Ukuhlolwa nokulashwa isandulela ngculazi
 • Usizo lomahamba nendlwana

Quick Links

This page last edited on 16 May, 2024

The materials on this website may be copied for non-commercial use as long as our copyright notice and website address are included.

Copyright 2014 - All Rights Reserved - KwaZulu-Natal Department of Health

Disclaimer Website by KZN Department of Health