Patients' Rights Charter

Your right to dignity

Every patient has a right to:

 • Healthy and safe environment
 • Participation in decision-making
 • Access to health care
 • Knowledge of one’s health
 • Insurance/medical aid scheme
 • Choice of health services
 • Treated by a named health care provider
 • Confidentiality and privacy
 • Informed consent
 • Refusal of treatment
 • A second opinion
 • Continuity of care
 • Complaints about health services

Usomqulu Wamalungelo Eziguli

Yilungelo,lakho, lokuthi uhlonipheke

Noma yisiphi isiguli sinelungelo:

 • Lempilo engcono nokuphila endaweni evikelekile
 • Nokuba nelungelo ekuthathweni kwezinqumo
 • Ukwazi ukuthola noma yiluphi uhlobo aludingayo Iwezempilo
 • Ukuba nolwazi ngempilo yomunye
 • Umshuwalense noma umxhaso ngosizo lokwelashwa
 • Ukuziqokela usizo Iwezempilo aludingayo
 • Ngukwelashwa yilabo abanelungelp Iwezempilo olusemthethweni
 • Ilungelo ngempilo yangasese
 • Ukwazisa labo abasondelene naye
 • Ukungavumeliukwelashwa
 • Umbono wesibili
 • Ukuqhubeka nokunakekelwa
 • Izikhalazo ezimayelana nohlelo Iwezempilo

Quick Links

This page last edited on 30 May, 2023

The materials on this website may be copied for non-commercial use as long as our copyright notice and website address are included.

Copyright 2014 - All Rights Reserved - KwaZulu-Natal Department of Health

Disclaimer Website by KZN Department of Health